دفتر ترجمه رسمی آبان شماره ۶۳۰

دفتر ترجمه رسمی آبان شماره ۶۳۰

ترجمه رسمی مدارک و اسناد به زبان انگلیسی

قبول سفارش زبانهای دیگر

تاییده دادگستری و وزارت امور خارجه و سفارت ها

ترجمه فوری

ترجمه متون فنی و تخصصی و غیر رسمی

دریافت و ارسال مدارک با پیک

تهران-خیابان وزرا

نبش خیابان یکم

برج ستاره طبقه ۴

واحد ۱۰

دفتر ترجمه رسمی آبان شماره ۶۳۰

۰۲۱-۸۸۷۰۴۱۴۳

۰۲۱-۸۸۷۰۴۲۰۹

۰۹۱۲۲۴۰۱۴۷۷

۰۹۱۲۲۰۶۰۳۹۲

 

 

abantranslation247@gmail.com

۸:۳۰ صبح الـــــــــــی ۱۸:۳۰

مترجم مسئول:هومن اعرابی

مدیریت:دیار دهبندی